KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ WSPÓŁFINANOWANEGO
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

Bliższe informacje oraz pliki do pobrania w zakładce: kursy specjalistyczne

 

Zapisy w zakładce:

 

 

Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka[1], która:

 

 

a)    w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

- ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

lub

- posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej,

będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

b)    jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

c)     posiada prawo wykonywania zawodu;

d)    została zakwalifikowana do odbycia Kursu przez organizatora kształcenia.

 

 

REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU
 

W ramach kosztów ponoszonych przez uczestników kursów, realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, refundowane są następujące grupy wydatków:

  1. Koszt podróży,
  2. Koszt noclegu.

 

Ad 1.    Koszt podróży

Koszty podróży będą refundowane na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu i z powrotem na podstawie:

-       biletów kolejowych 2 klasy (nie są zwracane wydatki za przejazdy 1 klasą, przejazdy komunikacją miejską w miejscu odbywania kursu, opłaty za taksówkę),

-      biletów autobusowych (nie są zwracane wydatki za przejazdy komunikacją miejską w miejscu odbywania kursu, opłaty za taksówkę).

UWAGA! Nie są zwracane wydatki za dojazd do miejsca odbywania kursu uczestnikom zamieszkałym w miejscu odbywania kursu.

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest podróżowanie prywatnym samochodem na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu i z powrotem, o ile nie istnieją dogodne połączenia środkami transportu zbiorowego (konieczne jest przedstawienie uzasadnienia dla podróży prywatnym samochodem). W tym przypadku do „Karty rozliczenia podróży i noclegu uczestnika kursu” należy dołączyć kserokopię prawa jazdy uczestnika kursu. Podana w „Karcie rozliczenia…” liczba kilometrów jest weryfikowana na podstawie ogólnodostępnych informacji na temat odległości drogowych z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu. W przypadku uznania za nieuzasadnione używanie samochodu prywatnego, uczestnikowi kursu przysługuje zwrot kosztów podróży do wysokości kwoty biletu (komunikacją publiczną) na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu. 

UWAGA! Nie są zwracane wydatki za opłaty parkingowe.

 

Ad 2. Koszt noclegu

Zwrot kosztów noclegu dopuszczany jest w przypadku, gdy podróż komunikacją publiczną
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu oraz czas trwania kursu uniemożliwiają dojazd i powrót z kursu w tym samym dniu.

Koszty noclegu będą refundowane na podstawie:

-   oryginału faktury VAT lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, wystawionego imiennie na uczestnika kursu (w treści dokumentu musi być określona data i liczba noclegów);

Uwaga! Należy zwracać uwagę czy wystawca dokumentu przekazuje Uczestnikowi Kursu oryginał faktury VAT lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, a nie jego kopię.

-       inne dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek uznawane będą jedynie
w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku z przedłożonego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że dany uczestnik kursu korzystał z noclegu
w czasie trwania kursu, tj. w dokumencie należy zamieścić informacje dotyczącą miejsca, daty i ceny noclegu oraz imię i nazwisko osoby korzystającej z noclegu.

UWAGA! Nie są zwracane wydatki za nocleg uczestnikom zamieszkałym w miejscu odbywania kursu.

Uczestnik kursu zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia u Organizatora kursu „Karty rozliczenia podróży i noclegu uczestnika kursu” wraz z załącznikami potwierdzającymi poniesione wydatki za podróż i nocleg. Na dokumentach załączonych do „Karty rozliczenia…” należy wpisać imię i nazwisko.

Wzór karty zostanie przekazany uczestnikowi kursu przez Organizatora kursu kształcenia oraz będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej projektu (www.geriatria.mz.gov.pl).

 

Maksymalna kwota refundacji wynosi 1.100 zł/kurs

 

Warunkiem otrzymania refundacji wydatków jest udział w pełnym cyklu szkolenia oraz otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu .

 

Uwaga!!!

  1. W przypadku, gdy uczestnik kursu uczestniczył w pełnym cyklu szkolenia ale złożył egzamin końcowy z wynikiem niepomyślnym i otrzymał tylko certyfikat uczestnictwa
    w kursie, może  on złożyć „Kartę rozliczenia …” za pośrednictwem Organizatora kursu do Ministerstwa Zdrowia w celu refundacji poniesionych kosztów podróży i noclegu. Ostateczną decyzję o zasadności refundacji  podejmie Ministerstwo Zdrowia.   
  2. Uczestnicy kursów będą mieli zapewnione wyżywienie podczas kursu w formie całodziennej przerwy kawowej oraz lunchu, wobec czego nie będą refundowane koszty wyżywienia.

[1] Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o pielęgniarce, należy przez to rozumieć odpowiednio pielęgniarza.

 

 

pliki do pobrania:


Program kursu  ( 2.39 Mb )