PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Norma ta określa wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, czyli określonych potrzeb względem wyrobów/usług danej organizacji.
Norma zakłada przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ciągłe ich doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.:
•    wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
•    zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,
•    usystematyzowanie zarządzania zasobami,
•    ustanowienie procesów realizacji wyrobu,
•    dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

  1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów)
  2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju)
  3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie)
  4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów)
  5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami)
  6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów)
  7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji)
  8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

    Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001