Standardy akredytacyjne zgodne z Centrum Monitotowania Jakości

Co to jest akredytacja?

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwanie sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.

Źródło: http://www.cmj.org.pl/akredytacja/cotojest.php, pobrano dnia 14.06.2011 r.

Akredytacja szpitali

Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria.
Ośrodek Akredytacji CMJ:

 • zbiera zgłoszenia oraz organizuje procedurę akredytacyjną,
 • szkoli wizytatorów ośrodka akredytacyjnego,
 • koordynuje wizytacje,
 • prowadzi analizy stosowanych standardów akredytacyjnych,
 • udziela wyjaśnień o sposobie interpretacji standardów.

Pozwala to na uzyskanie informacji na temat głównych problemów, na jakie napotykają szpitale zabiegające o certyfikat akredytacyjny.

Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.
Statut CMJ został określony poprzez zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010r.(Dz.U.M.Z z 2010 r. nr 9; poz. 59).

Do głównych zadań CMJ należą:

 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń pobudzających i wspierających projekty podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych. Szkolenia organizowane są dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej przez Ośrodek Konsultacyjno - Szkoleniowy,
 • przeprowadzanie i udoskonalanie procesu akredytacji placówek opieki zdrowotnej. Działający w CMJ Ośrodek Akredytacyjny realizuje Program Akredytacji Szpitali, w ramach którego niezależni wizytatorzy Ośrodka dokonują oceny akredytacyjnej w oparciu o publicznie znany zestaw standardów
 • monitorowanie wskaźników jakości, na które składają się parametry subiektywne (badanie satysfakcji pacjenta), obiektywne (wskaźniki medyczne) oraz o charakterze pośrednim (wskaźniki jakości życia). Działalność w tym zakresie realizowana jest przez Ośrodek Konsultacyjno - Szkoleniowy
 • ocena jakości świadczeń wysokospecjalistycznych - realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa.

Źródło: http://www.cmj.org.pl/firma.php, pobrano dnia 14.06.2011 r.

Standardy akredytacyjne CMJ:

 • Ciągłość Opieki (CO)
 • Prawa Pacjenta (PP)
 • Ocena Stanu Pacjenta (OS)
 • Opieka nad Pacjentem (OP)Kontrola Zakażeń (KZ)
 • Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
 • Farmakoterapia (FA)
 • Laboratorium (LA)
 • Diagnostyka Obrazowa (DO)
 • Odżywianie (OD)
 • Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
 • Zarządzanie Ogólne (ZO)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
 • Zarządzanie Informacją (ZI)
 • Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

Źródło: www.mz.gov.pl, pobrano dnia 14.06.2011 r.